Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We informeren je daarom graag hoe het VBD gegevens via de website verwerkt.

 

Gebruik van persoonsgegevens: verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Bij het bezoeken van deze website verzamelen wij de volgende gegevens:

  • Het IP adres en de (persoons)gegevens die je actief verstrekt via onze website
  • Jouw activiteiten op onze website
  • Welke Internetbrowser en apparaat type worden gebruikt

De verstrekking van deze persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, maar een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze website. Daarnaast verwerken wij de gegevens die je zelf actief invoert.

 

Cookies

Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en ze zorgen er voor dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij houden geen surfgedrag bij en gebruiken de persoonsgegevens niet ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

 

Wat doen wij met de gegevens?

Wij gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht en om de website veilig en bereikbaar te houden. Ingevoerde gegevens (in het vragenformulier) worden uitsluitend gebruikt om vragen te kunnen beantwoorden. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij verwerken de ingevoerde gegevens op grond van jouw toestemming. De overige gegevens (zoals het IP-adres) verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor het monitoren en verbeteren van onze dienstverlening en het beveiligen en toegankelijk houden van de website.

 

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles en ingevoerde gegevens worden 90 dagen op de webserver bewaard (niet langer dan strikt nodig is) om een vraag te beantwoorden.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is:

  1. voor het uitvoeren van de overeenkomst
  2. om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
  3. om aangifte te doen van strafbare feiten

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Er vindt geen doorgifte plaats van gegevens aan partijen buiten Europa (dus ook geen cloudprovider of andere verwerker).

 

Beveiliging en wijzigingen

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je meent dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het statement. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Rechten en contactgegevens

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens in te zien of voor rectificatie of beperking van de verwerking van betreffende gegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en om overdracht van gegevens te vragen. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door de aanvrager is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van de privacy. Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van toestemming heb je het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Neem gerust contact met ons op.

 

Klachten, Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder bij klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 24 september 2018.